എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

LSS Scholarship Special Page

LSS പരീക്ഷക്കു വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നാലാം ക്ലാസിലെ കുട്ടികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ 230+ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ ,സ്വയം പഠിക്കാനുള്ള ഓൺലൈൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വ്യൂ സ്കോറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സ്കോറും ശരിയുത്തരവും കാണാം.
എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്ന രീതിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെയ്തു പരീശീലിച്ചു നോക്കൂ....

LSS Model Examination - 239 LSS Model Examination - 238 [MM] LSS Model Examination - 237 [EM] LSS Model Examination - 236 LSS Model Examination - 235 LSS Model Examination - 234 LSS Model Examination - 233 LSS Model Examination - 232/a> LSS Model Examination - 231 LSS Model Examination - 230 LSS Model Examination - 229 LSS Model Examination - 228 LSS Model Examination - 227 LSS Model Examination - 226 LSS Model Examination - 225 LSS Model Examination - 224 LSS Model Examination - 223 LSS Model Examination - 222

LSS Model Examination - 172 LSS Model Examination - 173 LSS Model Examination - 174 LSS Model Examination - 175 LSS Model Examination - 176 LSS Model Examination - 177 LSS Model Examination - 178 LSS Model Examination - 179 LSS Model Examination - 180 LSS Model Examination - 181 LSS Model Examination - 182 LSS Model Examination - 183 LSS Model Examination - 184 LSS Model Examination - 185 LSS Model Examination - 186 LSS Model Examination - 187 LSS Model Examination - 188 LSS Model Examination - 189 LSS Model Examination - 190 LSS Model Examination - 191 LSS Model Examination - 192 LSS Model Examination - 193 LSS Model Examination - 194 LSS Model Examination - 195 LSS Model Examination - 196 LSS Model Examination - 197 LSS Model Examination - 198 LSS Model Examination - 199 LSS Model Examination - 200 LSS Model Examination - 201 LSS Model Examination - 202 LSS Model Examination - 203 LSS Model Examination - 204 LSS Model Examination - 205 LSS Model Examination - 206 LSS Model Examination - 207 LSS Model Examination - 208 LSS Model Examination - 209 LSS Model Examination - 210 LSS Model Examination - 211 LSS Model Examination - 212 LSS Model Examination - 213 LSS Model Examination - 214 LSS Model Examination - 215 LSS Model Examination - 216 LSS Model Examination - 217 LSS Model Examination - 218 LSS Model Examination - 219 LSS Model Examination - 220 LSS Model Examination - 221
STUDY NOTES & QUESTION BANK

LITTLE SCHOLAR LSS - MALAYALAM LITTLE SCHOLAR LSS - EVS LITTLE SCHOLAR LSS - MATHS LITTLE SCHOLAR LSS - ENGLISH Thiroor BRC HM Forum - ENGLISH Thiroor BRC HM Forum - MATHS Thiroor BRC HM Forum - MALAYALAM Button Thiroor BRC HM Forum - EVS LSS Examination Question Bank by DITE PATHANAMTHITTA LSS Examination Question Bank by DITE THRISSUR UNIVERSAL SCHOLARS DAY -01 [DIET ERNAKULAM] UNIVERSAL SCHOLARS DAY -02 [DIET ERNAKULAM] UNIVERSAL SCHOLARS DAY -03 [DIET ERNAKULAM] UNIVERSAL SCHOLARS DAY -04 [DIET ERNAKULAM] UNIVERSAL SCHOLARS DAY -05 [DIET ERNAKULAM] UNIVERSAL SCHOLARS DAY -06 [DIET ERNAKULAM] UNIVERSAL SCHOLARS DAY -07 [DIET ERNAKULAM] UNIVERSAL SCHOLARS DAY -08 [DIET ERNAKULAM] UNIVERSAL SCHOLARS DAY -09 [DIET ERNAKULAM] UNIVERSAL SCHOLARS DAY -10 [DIET ERNAKULAM] MORE MODEL QUESTION PAPERS
LESSON BASED Question Papers GENERAL KNOWLEDGE (പൊതുവിജ്ഞാനം) ENGLISH MALAYALAM (മലയാളം) MATHS (ഗണിതം) ENVIRONMENT SCIENCE (പരിസരപഠനം)
OTHER

ഓരോ വിഷയവുമായി അനുബന്ധിച്ചുള്ള പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകൾ വായിക്കാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക. CLICK HERE TO VISIT THE UNITES

0 comments: