അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Mission LSS 2021 - Day 8

Mashhari
1
അധ്യയന വർഷത്തെ LSS SCHOLARSHIP പരീക്ഷയിൽ മുന്നേറാൻ MISSION 2021 എന്ന പേരിൽ ഒരു പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങളും General Knowlege ചോദ്യങ്ങളും പഠിക്കാം..
1. What is the difference between the biggest number and the smallest number that can make using the digits 9,3,2,6 without repetition ?

2.Teacher asked Geethu to add the biggest four digit number with the smallest four digit number. But she subtract it. What is the difference between her answer and the correct answer ?

3. The register number of 12th student in an exam centre is 6421. What is the register number of the 1st student ?
4. Complete the pattern. 
8420, 8380, 8340,_______, _______, ______

5. Appu has 50 hundred rupee notes and 10 thousand rupee notes. He gave 10 hundred rupee notes and 2 thousand rupee notes to the shopkeeper. Can you calculate the amount with him ?

6. Meenu went to a textile shop with 5000 rupees. After shopping she had 2450 rupees. Observe the price list given and find out the number and item she bought ?
7.Children from Maypuram L.P. school collected money for building a new home for Ammu. The 4th standard student collected Rs. 9780. The amount collected by standard 2 was Rs.2738 less than the collection made by standard 4. The collection of standard 4 was Rs.3790 more than the amount collected by standard 3. The collection from standard 1 was Rs.1780 less than the collected amount from standard 2. Then
1. Find the amount collected by each class ?
2. Which class collected more amount ?
3. Which class collected least amount ?
4. What is the difference between the more and least amount ?

8. There are three candidates in the Ramapuram division of the Kottayam district panchayat ,in the last panchayat election. There are 38466 votes polled in the election. The first candidate got 12466 votes. Second candidate got 14485 votes. Then find
1.The vote got third candidate.
2.The margin votes of the winner .
3. The difference between the winner and the candidate who got least votes.
Tags:

Post a Comment

1Comments

Post a Comment

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !