അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

Site Map

Here you can view full list of posts
ഈ സൈറ്റിൽ ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് കാണാം.. കൂടാതെ ആ പോസ്റ്റ് ഏത് ലേബൽ (തലക്കെട്ടിന്) ഉള്ളിൽ വരുമെന്നും കാണാം.. നിങ്ങൾക്ക് കൂടാതെ ഇവിടെ സേർച്ച് ചെയ്യാനും അവസരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
Loading TOC. Please wait....

0 comments: