അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

Software for LP School

CALCULATE YOUR TAX

Tax Relief Calculator for preparing 10E form by Sudheer Kumar T.K
Downloads Files

EASY TAX 2017 with new DA rate from january -by Sudheer Kumar T.K, Kokkallur
Downloads Files

Income Tax Consultant software 2016-17 by Safeeq: (UD Clerk,KWA}
Downloads Files

Income Tax Consultant software 2016-17 by Safeeq: Help File
Downloads Files

Anticipatory Statement 2016-17 by Alrahiman, Govt G H S S, B. P. Angadi.
Downloads Files

Relief Calculator 2016-17 by Alrahiman, Govt G H S S, B. P. Angadi.
Downloads Files
Easy Tax - Income Tax Calculator 2016-17 by Alrahiman, Govt G H S S, B. P. Angadi.
Downloads Files

PF Loan Maker 8.3 by Wilfred, GHSS Sasthamcottah
Downloads Files

SCHOOL PARLIAMENT VOTING
Download File