അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Language of Birds (STD 4 English Unit 3)

Mashhari
0
THEME
:- Love for Nature.
SUB THEME :- Empathy towards fellow beings Living in harmoney with others.
Learning Outcomes
By learning this unit, the learner will be able to:
• recognise words such as 'merchant', 'servant', 'nightingale', 'soothe', 'fetch', 'firewood', 'lightning', 'thunderstorm', 'pity', 'predict', 'anchor', 'relieve', 'disappear', 'disaster', etc.
• identify the names of different birds.
• identify adjectives such as 'foggy', 'sunny', 'snowy', 'rainy', 'cloudy' etc.
• identify rhyming words in a poem.
• write simple poems on similar themes and with the same rhyme scheme.
• construct dialogues appropriate to the contexts.
• prepare posters suitable to the theme.
• describe a picture.
• answer simple riddles.
• express his/her own feelings in writing.
• use language items ‘some’ and ‘all’ in appropriate context.
• undertake simple projects.
• engage in origami works following the step by step instructions.
• use the structure ‘I wish I could’ to express the desire to fulfill a wish.

 1. # BIG PICTURE
 2. # TEACHING MANUAL
 3. # Making Bird (Page 59)
 4. # A soothing Song (Page 60 and 61)
 5. # Little Birdies (Page 62)
 6. # The Teaching Bird (Page 63)
 7. # The Secret (Page 64)
 8. # A Strange Prediction (Page 65)
 9. # Into The Deep Sea (Page 66)
 10. # Message From The Cranes (Page 67)
 11. # The Storm (Page 68)
 12. # Noisy Birds (Page 69)
 13. # Homeless Birds (Page 70)
 14. # A New Servant (Page 71)
 15. # The Nightingale Is Back (Page 72)
 16. # If I Clould Fly (Page 73 and 74)
 17. # Activity 1 (Page 75)
 18. # Activity 2 (Page 76)
 19. # Activity 3 (Page 76)
 20. # Activity 4 (Page 77 and 78)
 21. # Activity 6 (Page 80)
 22. # Activity 7 (Page 81)
 23. # Activity 8 (Page 82)
 24. # Activity 9 (Page 82)
 25. # Activity 10 (Page 83)
 26. # Riddle - birds
 27. # Project Work (Page 84)
 28. # My Words (Page 85)
 29. # WORDS STARTING WITH - DIS
 30. # I Can (Page 86 and 87)
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !