എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

The Language of Birds : Activity 10

Share it:

RELATED POSTS

01
I can dance well.
My feathers are beautiful.
I have a beautiful crown.
02
I have large round eyes.
I can see only at night.
My name is a three-letter word.
03
I am green in colour.
My beak is red.
People like to hear me speak.
04
I sing sweetly.
I lay eggs in crow’s nests.
I like to eat mango leaves.
05
I am a domestic bird.
I can swim well.
I have webbed feet.
06
I am a big bird.
But, I can't fly very high.
I live in Antartica.
07
I have a long beak.
I can stand on one leg.
You can see me near ponds.
Now, try to make riddles about some other birds you know.
08
I have long neck
Strong feet
I lived in desert
09
I am a domestic bird.
I lay eggs for my master.
10
I am a black bird.
I clean our surrounding.
You don't like my voice.
I am your friend.

The Language of Birds - FULL CONTENT LISTS

Share it:

Eng4 U3Post A Comment:

0 comments: