അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Language of Birds - RIDDLES

Mashhari
0
1. I am lighter than a feather, yet no man can hold me for very long. What am I?
2. How can you make a fire with only one stick?
3. How can you tell the difference between a can of chicken soup and a can of tomato soup?
4. Can giraffes have babies?
5. What has four wheels and flies?
6. Feed me and I live, give me something to drink and I'll die. What am I?
7. What has eyes but cannot see?
8. When is a door not a door?
9. What has one head, one foot and four legs?
10. How many letters are in The Alphabet?
11. David's father had three sons: Snap, Crackle, and ?
12. If you were in a race and passed the person in 2nd place, what place would you be in?
13. What has a head, a tail, is brown, and has no legs?
14. The turtle took two chocolates to Texas to teach Thomas to tie his boots. How many T's in that?
15. What goes up, but never comes down?
16. What gets bigger and bigger as you take more away from it?
17. How many months have 28 days?
18. How many books can you put into an empty backpack?
19. Which weighs more, a ton of feathers or a ton of bricks?
20. What is full of holes but can still hold water?
21. What has two hands, a round face, always runs, but stays in place?
22. Where does success come before work?
23. What breaks when you say it?
24. How many peas are there in a pint
25. What is alive and has only 1 foot?

Answers

1. Breath
2. Make sure it's a matchstick
3. Read the label
4. No, they have giraffes
5. A dumpster
6. Fire
7. A needle, a potato, a storm, or true lovers
8. When it's ajar
9. A bed
10. There are 11 letters in The Alphabet
11. David!
12. 2nd place!
13. A penny!
14. There are 2 T's in THAT!
15. Your age!
16. A hole!
17. All of them!
18. One! After that it's not empty.
19. Neither, they both weigh a ton!
20. A sponge!
21. A clock!
22. In the dictionary!
23. Silence!
24. There is one 'P' in a 'pint'.
25. A leg.

The Language of Birds - FULL CONTENT LISTS

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !