എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

The Language of Birds - Activity 9

Share it:

RELATED POSTS

One lovely night Ivan, the king was walking through his balcony. There were many stars in the sky. The full moon seemed to smile at him. He then remembered his friend,the nightingale. Ivan began to sing a song.
I have a little friend,
She is a lovely nightingale
Her beak is blue and wings are green
She can sing so sweet.
Do you have a pet?
Compile a song about it.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
ANSWER KEY 01
I have a little cuty,
She is a lovely cat
Her eyes are bright and tail is long.
She is loving and playful too.

The Language of Birds - FULL CONTENT LISTS

Share it:

Eng4 U3Post A Comment:

0 comments: