അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Language of Birds - Activity 9

Mashhari
0
One lovely night Ivan, the king was walking through his balcony. There were many stars in the sky. The full moon seemed to smile at him. He then remembered his friend,the nightingale. Ivan began to sing a song.
I have a little friend,
She is a lovely nightingale
Her beak is blue and wings are green
She can sing so sweet.
Do you have a pet?
Compile a song about it.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
ANSWER KEY 01
I have a little cuty,
She is a lovely cat
Her eyes are bright and tail is long.
She is loving and playful too.

The Language of Birds - FULL CONTENT LISTS

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !