അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Language of Birds - Activity 8

Mashhari
0
I wish I could understand the language of birds.'
This was one of Ivan’s dreams.
Do you have such dreams? Write down your dreams.

1. I wish I could ______________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
1. I wish I could buy a car.
2. I wish I could sing well.
3. I wish I could buy a scooter.
4. I wish I could fly an aeroplane.
5. I wish I could meet you.
6. I wish I could see you.
7. I wish I could come with you.
8. I wish I could speak English fluently.
9. I wish I could sing well.
10. I wish I could buy a new house.
11. I wish I could marry her.
12. I wish I could become a doctor.
13. I wish I could become a teacher.
14. I wish I could drive a train.
15. I wish I could buy that beautiful dress.
The Language of Birds - FULL CONTENT LISTS

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !