എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

The Language of Birds - Activity 8

Share it:

RELATED POSTS

I wish I could understand the language of birds.'
This was one of Ivan’s dreams.
Do you have such dreams? Write down your dreams.

1. I wish I could ______________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
1. I wish I could buy a car.
2. I wish I could sing well.
3. I wish I could buy a scooter.
4. I wish I could fly an aeroplane.
5. I wish I could meet you.
6. I wish I could see you.
7. I wish I could come with you.
8. I wish I could speak English fluently.
9. I wish I could sing well.
10. I wish I could buy a new house.
11. I wish I could marry her.
12. I wish I could become a doctor.
13. I wish I could become a teacher.
14. I wish I could drive a train.
15. I wish I could buy that beautiful dress.
The Language of Birds - FULL CONTENT LISTS

Share it:

Eng4 U3Post A Comment:

0 comments: