അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

If I could Fly

Mashhari
0
If I could fly, I would fly so high
Up into the bright blue sky
I’d ride on rainbows and float with the clouds
And give the sun a kiss.

If I had wings like a beautiful bird
I’d soar through the air with the greatest of flair
I’d see all the mountains and trees from above
And the big blue sea.

So fly, fly, up into the sky
And dream, dream that you have two wings
Just close your eyes and imagine your wings
And fly away with me, and fly away with me.

Now we can fly up into the sky
We just close our eyes and dream for a while
We’ll ride on rainbows and float with the clouds
And give the sun a kiss.

Now let’s fly even higher than the sky
Until we reach the moon
And we’ll fly around the stars that shine bright
In the sky at night.
- Kerry Miller Johnson
You have read the poem ‘If I could Fly’.
The child in the poem speaks about her wishes.
What are her wishes? Write them down.
• to fly so high
• _____________________________
• _____________________________
• _____________________________
• _____________________________
• _____________________________
Like the child, you may also have many wishes. What are your wishes?
Write them down.
• _____________________________
• _____________________________
• _____________________________
• _____________________________
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !