എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

If I could Fly

Share it:

RELATED POSTS

If I could fly, I would fly so high
Up into the bright blue sky
I’d ride on rainbows and float with the clouds
And give the sun a kiss.

If I had wings like a beautiful bird
I’d soar through the air with the greatest of flair
I’d see all the mountains and trees from above
And the big blue sea.

So fly, fly, up into the sky
And dream, dream that you have two wings
Just close your eyes and imagine your wings
And fly away with me, and fly away with me.

Now we can fly up into the sky
We just close our eyes and dream for a while
We’ll ride on rainbows and float with the clouds
And give the sun a kiss.

Now let’s fly even higher than the sky
Until we reach the moon
And we’ll fly around the stars that shine bright
In the sky at night.
- Kerry Miller Johnson
You have read the poem ‘If I could Fly’.
The child in the poem speaks about her wishes.
What are her wishes? Write them down.
• to fly so high
• _____________________________
• _____________________________
• _____________________________
• _____________________________
• _____________________________
Like the child, you may also have many wishes. What are your wishes?
Write them down.
• _____________________________
• _____________________________
• _____________________________
• _____________________________
Share it:

Eng4 U3Post A Comment:

0 comments: