എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

The Language of Birds - Activity 1

Share it:

RELATED POSTS

‘Your Majesty, supper is ready.’ Ivan looked at the old servant in front of him. He could not believe his eyes.
Imagine and write the conversation between Ivan and the old man.
Ivan :.........................................
Old man :.........................................
Ivan:.........................................
Old man :.........................................
ANSWER KEY MODEL 01
Ivan : Do you understand me?
Old man : Your Majesty! You are our King.
Ivan: Yes, I am the king of this country. But I am your old servant.
Old man : Your Majesty! Please don't punish me.
Ivan: Don't worry. I won't punish you. What the neightingale said has come true.
ANSWER KEY MODEL 02
Ivan : My God! Don't you know me?
Old man : Yes, your Majesty! You are our King.
Ivan: Yes, now I am the king of this country. But I am your old servant.
Old man : Your Majesty! Please don't punish me.
Ivan: Don't worry. I won't punish you. What the neightingale said has come true.
ANSWER KEY MODEL 03
Ivan : My God! Don't you know me?
Old man : Yes, your Majesty! You are our King.
Ivan: Yes, now I am your king. But once I was your old servant, Ivan.
Old man : Your Majesty! Forgive me my lord. Please don't punish me.
Ivan: Don't worry. I won't punish you.The neightingale's words have come true.
ANSWER KEY MODEL 03
Ivan : My God! Don't you know me?
Old man : Yes, your Majesty! You are our King.
Ivan: Yes, now I am your king. But once I was your old servant, Ivan.
Old man : Your Majesty! Forgive me my lord. Please don't punish me.
Ivan: Don't worry. I won't punish you.The neightingale's words have come true.
Old man : Yes, your Majesty.
Share it:

Eng4 U3Post A Comment:

0 comments: