അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

I Can - The Language of Birds

Mashhari
0
Read the three main events in the story ‘The Language of Birds’.
1. Ivan works as a servant.
2. Ivan learns the language of birds.
3. Ivan becomes the king.
Given below are some other events in the story. List them under the main events and write them in the table provided.
• Ivan serves the merchant.
• The mother bird teaches Ivan the language of birds.
• ‘Long Live King Ivan!’ the people shout aloud.
• The nightingale soothes Ivan to sleep.
• Ivan predicts the storm.
• Ivan goes to the forest.
• Ivan recognises the merchant.
• Ivan marries the princess.
• An old man visits Ivan.
• Ivan listens to the nightingale’s song.
• Ivan understands the song of the nightingale.
• The nightingale comes back.
• Ivan drives away the crows.
• Ivan rules the country well.
• The merchant makes Ivan work from dawn to dusk.
Ivan works as a servant
• Ivan serves the merchant.
• The nightingale soothes Ivan to sleep.
• The merchant makes Ivan work from dawn to dusk.
• Ivan goes to the forest.
Ivan learns the language of the birds
• The mother bird teaches Ivan the language of birds.
• Ivan predicts the storm.
• Ivan listens to the nightingale’s song.
• Ivan understands the song of the nightingale.
• Ivan drives away the crows.
Ivan becomes the king
• ‘Long Live King Ivan!’ the people shout aloud.
• Ivan marries the princess.
• An old man visits Ivan.
• The nightingale comes back.
• Ivan recognises the merchant.
• Ivan rules the country well.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !