ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

A soothing Song - Page 60 - 61

Mashhari
0
READ NOW
In Russia, there lived a rich merchant.
He had a servant, a bright and brave boy called Ivan.
The merchant was a cruel man. He made Ivan toil from dawn to dusk.
Ivan had no time to rest.
Tired after heavy work, Ivan would lie on his bed.
Then a nightingale would start singing sweet songs to him.
Every night the nightingale used to sing for him. He could never see the nightingale as it was dark outside. But its song soothed him to sleep.
‘What a lovely song! How beautifully it sings! But what is the meaning of its song? I wish I could understand the language of birds.’ Ivan would think.
WORD MEANING
- Rich = ധനികൻ
- Servent = ഭൃത്യൻ
- Bright - ബുദ്ധിയുള്ള
- Brave = ധൈര്യമുള്ള
- Cruel = ക്രൂരനായ
- Toil = കഠിനമായി പണിയെടുപ്പിക്കുക
- From dawn to dusk = രാവിലെ മുതൽ സന്ധ്യവരെ
- Heavy work = കഠിനജോലി
- Outside = പുറത്ത്
- Soothed = ആശ്വസിപ്പിച്ചു
- Lovely = മധുരമായി
- Beautifully = ഭംഗിയായി
OPPOSIT WORDS
- Rich X Poor
- Cruel X Kind
- Heavy X Light
- Outside X Inside
MALAYALAM MEANING
In Russia, there lived a rich merchant.
റഷ്യയിൽ ധനികനായ ഒരു വ്യാപാരി ജീവിച്ചിരുന്നു.
He had a servant, a bright and brave boy called Ivan.
അയാൾക്ക് ഒരു സേവകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബുദ്ധിമാനും ധീരനായ ഐവാൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടി.
The merchant was a cruel man. He made Ivan toil from dawn to dusk.
വ്യാപാരി ഒരു ക്രൂരനായിരുന്നു. രാവിലെ മുതൽ സന്ധ്യവരെ ഐവാനെകൊണ്ട് കഠിനമായി ജോലികൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നു.
Ivan had no time to rest.
ഐവാന് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കുവാൻ പോലും സമയം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.
Tired after heavy work, Ivan would lie on his bed.
കഠിനമായ ജോലികൾ ചെയ്‌തു ക്ഷീണിതനായി ഐവാൻ കിടക്കയിൽ കിടക്കുമായിരുന്നു.
Then a nightingale would start singing sweet songs to him.
അപ്പോൾ ഒരു രാപ്പാടി അവനുവേണ്ടി മധുരമായ പാട്ടുകൾ പാടുമായിരുന്നു.
Every night the nightingale used to sing for him. He could never see the nightingale as it was dark outside. But its song soothed him to sleep.
എല്ലാ രാത്രികളിലും ആ രാപ്പാടി അവനുവേണ്ടി പാട്ടുകൾ പാടുമായിരുന്നു. പുറത്ത് ഇരുട്ടായിരുന്നതിനാൽ അവനൊരിക്കലും ആ രാപ്പാടിയെ കാണുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അതിന്റെ പാട്ടുകൾ അവന് ആശ്വാസം നൽകി ഉറക്കി.
‘What a lovely song! How beautifully it sings! But what is the meaning of its song? I wish I could understand the language of birds.’ Ivan would think.
"എത്ര സുന്ദരമായ പാട്ടുകൾ! എത്ര ഭംഗിയായി അത് പാടുന്നു ! എന്തായിരിക്കും ആ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം? പക്ഷികളുടെ ഭാഷ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആശ്വസിച്ചു പോകുന്നു." ഐവാൻ ചിന്തിച്ചു.
SIMPLE QUESTIONS
01. Why did Ivan wish to understand the language of birds?
He wanted to know the meaning of the lovely songs of the nightingale. So he wished to understand the language of birds.
02. Have you ever listened to the song of a nightingale?
Yes / No
The Language of Birds - FULL CONTENT LISTS

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !