അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Storm - The Language of Birds [Page 68]

Mashhari
0

READ NOW

At last the captain steered the ship to the shore and anchored it.
Within a short time, a storm broke out. Huge waves rose up to the sky.
The wind roared. They saw huge waves breaking many ships sailing in the sea.
‘You saved our lives,’ the captain thanked Ivan.

NEW WORDS

# Steered = നയിച്ചു
She carefully steered the car around the potholes.
This car is very easy to steer.
# Shore = തീരം
You can walk for miles along the shore.
# Anchor = നങ്കൂരം
The captain of the ship ordered his men to lower the anchor.
# Broke out = പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു
War broke out in 1914.
# Huge = വളരെ വലിയ
They live in a huge house.

MALAYALAM MEANING

At last the captain steered the ship to the shore and anchored it.
അവസാനം ക്യാപ്റ്റൻ കപ്പൽ തീരത്തിനോട് ചേർത്ത് നങ്കൂരമിട്ടു.
Within a short time, a storm broke out.
Huge waves rose up to the sky.
ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ, ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു.
കൂറ്റൻ തിരമാലകൾ ആകാശത്തോളം ഉയർന്നു.
The wind roared. They saw huge waves breaking many ships sailing in the sea.
കാറ്റ് ഗർജ്ജിച്ചു. കടലിൽക്കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ധാരാളം കപ്പലുകളെ കൂറ്റൻ തിരമാലകൾ തകർക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു.
‘You saved our lives,’ the captain thanked Ivan.
'നീ ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു.' ക്യാപ്റ്റൻ ഇവാനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു.

SIMPLE QUESTIONS

01. The storm destroyed many ships sailing in the sea. How does a storm affect a shore?
Huge waves go beyond the shore. Houses and trees along the shore will be destroyed.
The Language of Birds - FULL CONTENT LISTS

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !