അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Language of Bird - Page 62

Mashhari
0
PICTURE DESCRIPTION
This is the picture of a forest. It is raining. There is a big tree. Ivan is sitting on its branch. There is a big nest near him. Some small birds are looking at him. lvan is trying to cover the nest with a cloth
READ NOW
One day the merchant sent Ivan to the forest to fetch firewood. Soon the winds rose, the sky became clouded, the lightning flashed, the thunder roared loudly, and the rain fell heavily. Ivan soon ran to the shelter of a large tree. He saw a big nest on one of its branches.
Four small birds were there in the nest and there was no one to protect them from the wind and rain. Ivan felt pity to them. He climbed the tree and covered the little ones with his clothes.
When the thunderstorm was over, the mother bird came back.
NEW WORDS
- Fetch = പോയി കൊണ്ടുവരിക
I have to fetch my mother from the station.
- Firewood = വിറക്
We can use those old shelves as firewood.
- Flashed = മിന്നി
Stop flashing that light in my eyes!
- Thundered = ഇടിമുഴക്കം
- Roared = അലറി
We could hear the lions roaring at the other end of the zoo
- Loudly = ഉച്ചത്തിൽ
Could you speak a little louder, please?
- Heavily = ശക്തിയായി
- Shelter = സങ്കേതം
The trees gave/provided some shelter from the rain.
- Protect = സംരക്ഷിക്കുക
Clothing that protects you against the cold
- Thunderstorm = കൊടുങ്കാറ്റ്
MALAYALAM MEANING
One day the merchant sent Ivan to the forest to fetch firewood.
ഒരു ദിവസം വ്യാപാരി ഇവാനെ വിറക് കൊണ്ടുവരാൻ കാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു.
Soon the winds rose, the sky became clouded, the lightning flashed, the thunder roared loudly, and the rain fell heavily.
താമസിയാതെ കാറ്റ് ഉയർന്നു, ആകാശം മേഘാവൃതമായി, മിന്നൽ മിന്നി, ഇടിമുഴക്കം ഉച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങി, മഴ കനത്തു.
Ivan soon ran to the shelter of a large tree.
ഇവാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ അഭയം തേടി.
He saw a big nest on one of its branches.
ആ മരത്തിന്റെ ഒരു ശാഖയിൽ അവൻ ഒരു വലിയ കൂട് കണ്ടു.
Four small birds were there in the nest and there was no one to protect them from the wind and rain.
നാല് ചെറിയ പക്ഷികൾ ആ കൂട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, കാറ്റിൽ നിന്നും മഴയിൽ നിന്നും അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
Ivan felt pity to them.
ഇവാന് സഹതാപം തോന്നി.
He climbed the tree and covered the little ones with his clothes.
അവൻ മരത്തിൽ കയറി കൊച്ചുകുട്ടികളെ അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടി.
When the thunderstorm was over, the mother bird came back.
ഇടിമിന്നൽ അവസാനിച്ചപ്പോൾ തള്ളപ്പക്ഷി തിരിച്ചുവന്നു.
SIMPLE QUESTIONS
1)Where did Ivan go to fetch firewood?
To the forest.
2)What happened in the forest?
Winds rose.
3)Where did Ivan take shelter?
Under a big tree.
4)What did Ivan see on the branches?
A big nest.
5)How many small birds are there in the nest?
Four little birds.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !