അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

The Language of Birds Teaching Manual :- Project Work

Share it:

RELATED POSTS

We all listen to songs. We may or may not like them
If we like them, We say 'good', 'sweet', 'beautiful', etc to speak about them.
Find More such describing words from the story
 1. Heavy
 2. Wisely
 3. Sweet
 4. Beautiful
 5. Bright
 6. Good
 7. Brave
 8. Lovely
Use these words in sentence of your own
 1. Good fences make good neighbors.
 2. I heard the sweet song of Cuckoo in the mango tree.
 3. What a beautiful flower it is?
 4. What a lovely voice is yours.
 5. After heavy homework, I went to sleep late at night.
 6. Meera solved the problem wisely.
Share it:

Eng4 U3Post A Comment:

0 comments: