ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

A Strange Prediction (Page 65)

Mashhari
0

READ NOW

‘Who were you talking to?’ the merchant asked.
‘I was talking to a nightingale.’ Ivan replied.
‘Talking to a nightingale! How can you do that?’ ‘I have learned the language of birds.’
The merchant stared at Ivan in disbelief.
‘What were you talking about?’ asked the merchant after a moment.
Ivan was worried. He spoke in a broken voice.
‘The nightingale said that I would become a king and you would become my servant!’

NEW WORDS

- Stared = തുറിച്ചു നോക്കി
Don't stare at people like that, it's rude.
- Disbelief = അവിശ്വാസം
She shook her head in disbelief.
- Moment = നിമിഷം
Can you wait a moment?
- Worried = വിഷമിച്ചു
She was sitting behind her desk with a worried expression on her face.
- Broken voice = ഇടറിയ ശബ്ദം
- Become = ആയിത്തീരുക
It was becoming cold, so we lit the fire.

MALAYALAM MEANING

‘Who were you talking to?’ the merchant asked.
'നീ ആരുമായാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്?' വ്യാപാരി ചോദിച്ചു.
‘I was talking to a nightingale.’ Ivan replied.
'ഞാൻ ഒരു രാപ്പാടിയുമായാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്.' ഐവാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു.
‘Talking to a nightingale! How can you do that?’ 'ഒരു രാപ്പാടിയോട് സംസാരിക്കുകയോ! അതെങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് സാധിക്കുന്നത്?'
‘I have learned the language of birds.’
'ഞാൻ പക്ഷികളുടെ ഭാഷ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.'
The merchant stared at Ivan in disbelief.
വ്യാപാരി അവിശ്വസത്തോടെ ഐവാനെ തുറിച്ചു നോക്കി.
‘What were you talking about?’ asked the merchant after a moment.
'നീ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്? കുറച്ചുനിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാപാരി ചോദിച്ചു.
Ivan was worried. He spoke in a broken voice.
ഐവാൻ വിഷമിച്ചു ഇടറിയ സ്വരത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞു.
‘The nightingale said that I would become a king and you would become my servant!’
'ഞാൻ ഒരു രാജാവ് ആയിത്തീരുമെന്നും നിങ്ങൾ എന്റെ സേവകൻ ആയിത്തീരുമെന്നും രാപ്പാടി പറഞ്ഞു.

SIMPLE QUESTIONS

01. Do you think the merchant will like what the bird said?
No, he don't like that.
02. Will the merchant be angry?
Yes
03. What will he do?
He will beat him / Send away Ivan from his house / Never allow him to go out from his house.

The Language of Birds - FULL CONTENT LISTS

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !