അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Secret (Page 64)

Mashhari
0
READ NOW
That night Ivan was listening to the song of the nightingale.
Now he could understand its meaning.
Ivan spoke to the bird in its language.
‘How did you learn our language?’ Flying towards him, the nightingale asked.
Ivan told the whole story to the nightingale.
‘I have a secret to tell you,’ the bird said.
‘What is it?’ Ivan asked.
The bird whispered the secret in Ivan's ears.
‘Ivan...,’ the merchant called him.
The nightingale flew away.
NEW WORDS
- Surprised = അതിശയിച്ചു
We were very surprised at the result.
- Remained = വസിച്ചു
The doctor ordered him to remain in bed for a few days.
- Whole story = മുഴുവൻ കഥ
- Secret = രഹസ്യം
A close friends should have no secrets from each other.
- Whispered = മന്ത്രിച്ചു
What are you two girls whispering about?
MALAYALAM MEANING
That night Ivan was listening to the song of the nightingale.
അന്ന് രാത്രി ഐവാൻ രാപ്പാടിയുടെ ഗാനം കേൾക്കുകയായിരുന്നു.
Now he could understand its meaning.
ഇപ്പോൾ അവന് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
Ivan spoke to the bird in its language.
ഐവാൻ പക്ഷിയോട് അതിന്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു.
‘How did you learn our language?’ Flying towards him, the nightingale asked.
"നീ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഷ പഠിച്ചത്?' അവന്റെ നേരെ പറന്നുചെന്ന് രാപ്പാടി ചോദിച്ചു.
Ivan told the whole story to the nightingale.
ഐവാൻ കഥ മുഴുവൻ രാപ്പാടിയോട് പറഞ്ഞു.
‘I have a secret to tell you,’ the bird said.
'എനിക്ക് നിന്നോടൊരു രഹസ്യം പറയുവാനുണ്ട്', പക്ഷി പറഞ്ഞു.
‘What is it?’ Ivan asked.
'എന്താണത്?' ഐവാൻ ചോദിച്ചു.
The bird whispered the secret in Ivan's ears.
ഐവാന്റെ ചെവിയിൽ പക്ഷി ആ രഹസ്യം മന്ത്രിച്ചു.
‘Ivan...,’ the merchant called him.
'ഐവാൻ...,'' വ്യാപാരി അവനെ വിളിച്ചു.
The nightingale flew away.
രാപ്പാടി അകലേയ്‌ക്ക് പറന്നകന്നു.
SIMPLE QUESTIONS
01. How did the nightingale tell the secret to Ivan?
In a very low voice.
02. What could be the secret told by the nightingale?
Yes, My cat can understand my language and he can do what i said.
The Language of Birds - FULL CONTENT LISTS

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !