ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Noisy Birds - The Language of Birds

Mashhari
0

PICTURE DESCRIPTION

Many crows are sitting in the trees and the building. Three mens are standing near the window.
READ NOW

The king of the country was very much annoyed.
Many crows perched on the windows, walls and roof of the palace and even on the trees nearby.
No one knew how to get rid of them.
Ivan went to the palace. ‘Your Majesty, I’ll get rid of the crows.’ Ivan said.
‘If you can do that, you can marry my daughter,’ the king said.
Ivan asked the servants to open the windows.
He listened to the crows for a while.
Then he went to the king again.

NEW WORDS

# Annoyed = ശല്യപ്പെടുത്തുക, വിഷമിപ്പിക്കുക
I was annoyed to discover that I'd left my bag behind.
# Perched = ചേക്കേറുക, കുത്തിയിരിക്കുക
A blackbird was perching on the gate.
We perched on bar stools
# Roof = മേൽക്കൂര
Put the luggage on the roof of the car.
# Nearby = അടുത്തുള്ള
I noticed a policeman standing nearby.
# Get rid of = ഒഴിവാക്കുക
I can't get rid of this headache.
# Marry = വിവാഹം ചെയ്യുക
We got married in a small village church.
# Daughter = മകൾ
# Again = വീണ്ടും
This must never happen again.

MALAYALAM MEANING

The king of the country was very much annoyed.
രാജ്യത്തെ രാജാവ് വളരെയധികം അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു.
Many crows perched on the windows, walls and roof of the palace and even on the trees nearby.
ധാരാളം കാക്കകൾ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ജനാലകളിലും ഭിത്തികളിലും മേൽക്കൂരയിലും അടുത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങളിൽ പോലും ചേക്കേറിയിരിക്കുന്നു.
No one knew how to get rid of them.
എങ്ങനെ ഈ ശല്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു.
Ivan went to the palace. ‘Your Majesty, I’ll get rid of the crows.’ Ivan said.
ഐവാൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി. 'മഹാരാജാവേ, ഞാൻ കാക്കകളുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാം' ഐവാൻ പറഞ്ഞു.
‘If you can do that, you can marry my daughter,’ the king said.
'നിനക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഞാൻ എന്റെ മകളെ നിനക്ക് വിവാഹം ചെയ്ത് തരാം' രാജാവ് പറഞ്ഞു.
Ivan asked the servants to open the windows.
ഭൃത്യന്മാരോട് ജനാലകൾ തുറക്കുവാൻ ഐവാൻ പറഞ്ഞു.
He listened to the crows for a while.
അവൻ കാക്കകളുടെ സംസാരം അൽപനേരം കേട്ടു.
Then he went to the king again.
പിന്നീട് അവൻ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു.
SIMPLE QUESTIONS

1. How will Ivan get rid of the crows?
He will solve the problem with the help of the king.
2. What will the crows say to Ivan?
The crow will say their problems to Ivan.

The Language of Birds - FULL CONTENT LISTS

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !