അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Fields and Forests | വയലും വനവും [STD 4 EVS Unit 1]

Mashhari
0
ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകൾ
1. പഠനനേട്ടങ്ങൾ
2. Adaptations of a Fish | മത്സ്യത്തിന്റെ അനുകൂലനങ്ങൾ
3. Make an Origami Fish | ഒറിഗാമി മത്സ്യം നിർമ്മിക്കാം
4. Moving Paper Fish | Paper Crafts for Kids
5. Draw the picture of a fish and mark the body parts | മത്സ്യത്തിന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ചിത്രം വരച്ചു അടയാളപ്പെടുത്തുക.
6. Adaptation | അനുകൂലനം
6a. വിവിധ ജീവികളുടെ അനുകൂലനങ്ങൾ | Various Creatures Adaptation
6b. Banyan tree and Soil | ആൽമരവും മണ്ണും
7. Biotic factors and Abiotic factors | ജീവീയഘടകങ്ങളും അജീവീയ ഘടകങ്ങളും
8. Eco System | ആവാസവ്യവസ്ഥ
9. Various Ecosystems | വിവിധ ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ
10. Make an Aquarium | അക്വേറിയം നിർമ്മിക്കാം
11. How Do Frogs Breathe? | തവള ശ്വസിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
12. Amphibians | ഉഭയജീവികൾ
13. Importants of Forest | വനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
14. Activities of Human that destruct the ecosystem | മനുഷ്യന്റെ ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആവാസവ്യവസ്ഥയെ നശിപ്പിക്കുന്നത്
15. Harmful effects of demolition of hills | കുന്നിടിക്കൽകൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ
16. Activities that spoil the ecosystem and its after effects | പ്രകൃതിയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ തകരാറിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങളും
17. The activities that we can do for the preservation of environment | പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
14. Field and Forest Questions and Answers
15. വയലും വനവും ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ
16. വയലും വനവും ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !