വയലും വനവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ

RELATED POSTS

ജീവലോകത്തെ അടുത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നാലാം ക്ലാസിലെ പരിസരപഠനം ഒന്നാം യൂണിറ്റായ വയലും വനവും എന്നതിൽ ജീവലോകത്തെ വൈവിധ്യം - ആവാസ വ്യവസ്ഥ, ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ വൈവിധ്യം, ജീവിയവും അജീവിയവുമായ ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം, ജീവികളുടെ അനുകൂല നങ്ങൾ, ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളാണ് വിനിമയം ചെയ്യുന്നത്. ഈ യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കാം...
Fields and Forests|വയലും വനവും - FULL UNIT CONTENT LISTS

1
മത്സ്യങ്ങളെ ശ്വസിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതെന്ത്?
ANS:- ശകുലങ്ങൾ (ചെകിളപ്പൂക്കൾ)
2
വെള്ളത്തിലും കരയിലുമായി ജീവിതചക്രം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് പറയുന്ന പേര്?
ANS:- ഉഭയജീവികൾ
3
ഏറ്റവും വലുപ്പം കൂടിയ തവളകൾ ഏത്?
ANS:- ഗോലിയാത്ത് തവളകൾ [ആഫ്രിക്ക]
4
ജലസസ്യങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ?
ANS:- ആഫ്രിക്കൻ പായൽ, അസോള, കുളവാഴ, താമര, ആമ്പൽ
5
നീർക്കോലി എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് കരയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്?
ANS:- ഉരസിലെ ശൽക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്
6
ശ്വസിക്കാതെ ഏറെ നേരം വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവി?
ANS:- ആമ
7
അജീവിയ ഘടകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം?
ANS:- വെള്ളം, സൂര്യൻ, കാറ്റ്, മല
8
ഉഭയജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏവ?
ANS:- തവള, സാലമാണ്ടർ, ന്യൂട്ടുകൾ, സിസീലിയനുകൾ
9
ആമ്പൽ, താമര എന്നിവ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. കാരണം എന്ത്?
ANS:- തണ്ടിലും ഇലയിലും വായു അറകൾ ഉള്ളതിനാൽ
10
കരയിലാവുമ്പോൾ തവള ശ്വസിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
ANS:- മൂക്ക് [നാസാരന്ധ്രങ്ങൾ വഴി]
11
ഒരു ജീവിക്ക് അതിന്റെ വാസസ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാൻ സഹായകമായ സവിശേഷതക്ക് പറയുന്ന പേര്?
ANS:- അനുകൂലനം
12
ജലത്തിലെ വായു ശ്വസിക്കാൻ തവളയെ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ്?
ANS:- ത്വക്ക്
13
ആവാസ വ്യവസ്ഥക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ?
ANS:- കുളം, കുന്ന്, കുറ്റിക്കാട്, കാവ്, കാട്, വയലുകൾ, മരുഭൂമി, കടൽ
14
കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മത്സ്യം?
ANS:- കരിമീൻ
15
മത്സ്യത്തിന് ജലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ദിശ മാറ്റുന്നതിന് സഹായകമായ അവയവം?
ANS:- വാൽച്ചിറക്
16
സസ്യങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്?
ANS:- മണ്ണ്, വായു, ജലം, സൂര്യപ്രകാശം
17
മത്സ്യത്തിന്റെ ശരീരാകൃതി എങ്ങനെയുള്ളതാണ്?
ANS:- തോണിയുടെ പോലെ രണ്ടറ്റവും കൂർത്ത ശരീരാകൃതി
18
ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആര്?
ANS:- ആർതർ ടാൻസ്ലി
19
ഏറ്റവും വലിയ ഇലയുള്ള ജലസസ്യം?
ANS:- ആനത്താമര
20
തവളയുടെ ജീവിതചക്രം ജലത്തിലും കരയിലുമാണ് പൂർത്തിയാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ജീവി വർഗ്ഗങ്ങളെ.......................... എന്ന് പറയുന്നു?
ANS:- ഉഭയജീവികൾ
21
താറാവിന് വെള്ളത്തിൽ നീന്താനുള്ള അനുകൂലനം......ആണ്
ANS:- ചർമബന്ധിതമായമുള്ള വിരലുകൾ
22
തവളയുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്ന ജീവിയാണ്.........
ANS:- വാൽമാക്രി

EVS4 U1Post A Comment:

0 comments: