എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Eco System | ആവാസവ്യവസ്ഥ

Share it:

RELATED POSTS

Living and non-living things are interdependent. The ecosystem consists of all biotic and abiotic factors of an area. Many divers organisms live in a forest. Forest is useful to us in many ways. We often hear about conservation of forest and afforestation.
It is very important to preserve the forest, an ecosystem with diversity, for sustaining life on earth. Make a list of those ecosystems. Exsamples :-
Rockey Land
Ponds
Hills
Sacred groves (kavukal)
Grasslands
Bushes
Paddy fields
Forests
Groves

ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവീയവും അജീവീയവുമായ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥ . ഉദാഹരണങ്ങൾ
പാറക്കെട്ടുകൾ
കുളങ്ങൾ
കുന്നുകൾ
കാവുകൾ
പുൽമേടുകൾ
കുറ്റിക്കാടുകൾ
വയലുകൾ
വനങ്ങൾ
കണ്ടൽക്കാടുകൾ
Share it:

EVS4 U1Post A Comment:

0 comments: