അമൃതം (STD 4 Malayalam Unit 1)

Harikrishnan
സ്നേഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങൾ കാണിച്ചുതരുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ ഉള്ളത്
പാഠം :- 1 വെണ്ണക്കണ്ണൻ
പാഠം :- 2 സ്നേഹം താൻ ശക്തി
പാഠം :- 3 കുടയില്ലാത്തോർ എന്നിവയാണ് ആ പാഠഭാഗങ്ങൾ
വിശപ്പ്

കഥാകൃത്തിനെ അറിയാം - ഡോ.കെ.ശ്രീകുമാർ
ഞാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ?
വെണ്ണക്കണ്ണൻ :- TEACHING MANUAL

വെണ്ണക്കണ്ണൻ - കൃഷ്ണഗാഥയ്ക്ക് പിന്നിലെ ഐതിഹ്യം
കവിപരിചയം - ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി
കവിതയുടെ ആശയം
വെണ്ണക്കണ്ണൻ - വീഡിയോ
അധിക വായനയ്ക്ക് - മാതൃസ്നേഹംകുറിക്കുന്ന പൂതപ്പാട്ട്
അർത്ഥം കണ്ടെത്താം
സമാനപദം കണ്ടെത്താം
മാതൃകപോലെ മാറ്റി എഴുതാം
സമാനാർത്ഥമുള്ള പദങ്ങൾ കണ്ടെത്താം
ചൊല്ലി രസിക്കാം
ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ - കവിപരിചയം
ആസ്വദിക്കാം

സ്‌നേഹം താൻ ശക്തി - TEACHING MANUAL

നിത്യചൈതന്യയതി - പരിചയം
കണ്ടെത്താം
മൈനയെ അടുത്തറിയാം
അർത്ഥം കണ്ടെത്താം
കണ്ടെത്താം എഴുതാം
വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താം
മാറ്റിയെഴുതാം
പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കാം
സ്‌നേഹവചനങ്ങൾ ശേഖരിക്കാം
കുടയില്ലാത്തവർ :- TEACHING MANUAL

ഒ.എൻ.വി.കുറുപ്പ് - പരിചയം
പുതിയ പദങ്ങൾ കണ്ടെത്താം
കണ്ടെത്താം
കണ്ടെത്താം എഴുതാം
പ്രയോഗഭംഗി കണ്ടെത്താം
വാക്കുകൾ കണ്ടെത്താം
മറക്കാത്ത മഴക്കാലം
ചിത്രം വരയ്ക്കാം
മഴയെക്കുറിച്ചുള്ള കവിതകൾ ശേഖരിക്കൂ...ചൊല്ലി രസിക്കൂ...
കാറ്റും മഴയും കഥയും - കവിത
ചർച്ച ചെയ്യാം
ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ്
ONLINE UNIT TEST- CLICKE HERE NOW!
WORK SHEETS
# WORK SHEET - FULL LESSON
1. വരികളുടെ ആശയം - വരികൾ കണ്ടെത്തി എഴുതാം - കടപ്പാട് മലപ്പുറം ഡയറ്റ് :- PDF FILE
2. ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാം -കടപ്പാട് :- കോലഞ്ചേരി ടീച്ചേർസ് ക്ലബ് PDF FILE
3. കഴിഞ്ഞ അവധിക്കാല അനുഭവം - കടപ്പാട് :- കോലഞ്ചേരി ടീച്ചേർസ് ക്ലബ് PDF FILE
Tags:

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !