അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Seed of Truth (English 4 Unit 1)

Mashhari
0

This is and Indian folk story. Honesty is the main theme and the sub theme is importance of cultivation.
By learning this unit, the learner will be able to:
• read and comprehend a story.
• use simple English for answering interaction questions.
• answer simple questions starting with words like 'who', 'what', 'where', etc.
• identify contracted forms of do not, did not, let us, etc.
• read and understand words like 'successor', 'disappointment', 'fond', 'distribute',
'tending', 'kingdom' etc. in meaningful contexts.
• read and appreciate a poem.
• identify rhyming words in a poem.
• develop discourses like conversation, thoughts, notice, etc.
• sequence the events of a story.
• complete the word ladder with familiar words.
• match pictures with action words by drawing lines.
• conduct simple project works.
Posts related with this Unit
 1. BIG PICTURE
 2. Introduction Video (A cartoon and A Song)
 3. Page 7
 4. Page 9
 5. The Worry
 6. A Proclamation
 7. Seed of Hope (Page 12)
 8. The Disappointment
 9. To the Palace
 10. Lovely Flowers
 11. Empty Pot
 12. A Smile


 1. The Prince
 2. Seed (Poem)
 3. Oats, Peas, Beans, and Barley (Song)
 4. Activity 1 (Notice)
 5. Activity 2
 6. Activity 3
 7. Activity 4
 8. Activity 5
 9. Activity 6
 10. Activity 7
 11. Activity 8
 12. Contracted Forms
 13. Project Work
 14. My Words
 15. I Can
 16. Full Story in Malayalam
 17. Question and Answers
 18. ONLINE UNIT TEST
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !