എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

The Mother Tree (Class 2 English Unit 3)

Share it:

RELATED POSTS

Theme: Harmony of Nature
Sub theme: Love and care for fellow beings.
Learning Outcomes:
The learner will be able to:
- identify natural objects such as tree, fire, wind, cloud, rain etc. which appear as characters.
- identify the names of trees and plants in his/her surroundings.
- write the thoughts and feelings of characters.
- read and comprehend simple stories and poems.
- read and enjoy simple graphic stories. - write a conversation between the characters in a story.
- describe things and situations in oral and written forms.
- undertake simple project work to make an album of leaves.
- make puppets using available materials (hand puppet, finger puppet)
Language Elements/Vocabulary
- Prepositions like ‘in’, ‘on’, ‘of’, etc. - Present progressive form of the verbs (crawling, jumping, blowing, burning, coming, running, moving, happening, etc.)
- Adjective forms like: ‘bigger and bigger’, ‘larger and larger’, ‘higher and higher’, ‘taller and taller’, ‘deeper and deeper’ etc.
- Vocabulary related to nature, fire, wind, cloud, rain, etc.
- Asking questions beginning with ‘What’, ‘How’, ‘Where’, etc.

Introduction
'The Mother Tree' is a story which focuses on the need for protecting and loving our fellow beings. The story tells us about the close relationship between a neem tree and a family of birds. The story is rich with new images and ideas.
The learners are expected to develop qualities such as love, empathy, kindness, faithfulness, etc. for all fellow beings.
Share it:

Eng2 U3Post A Comment:

0 comments: