അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Mother Tree Activity 05

Mashhari
0
Children, would you like to know what happened to the forest after the fire?

Read the paragraph and complete it using the words given in the box below.
bigger and bigger, larger and larger, higher and higher, taller and taller, deeper and deeper
Days passed. It started to rain.The trees became taller and taller.The neem tree was again full of green leaves. Day by day the leaves grew ....................................... The vines crept.......................................... The ponds were filled with water and became................................ The little birds grew.................... The birds and animals were happy thereafter.
ANSWER KEY
Days passed. It started to rain. The trees became taller and taller. The neem tree was again full of green leaves. Day by day the leaves grew larger and larger. The vines crept higher and higher. The ponds were filled with water and became deeper and deeper. The little birds grew bigger and bigger. The birds and animals were happy thereafter.
THE MOTHER TREE - UNIT CONTENT PAGE
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !