എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

The Mother Tree Page 56

Share it:

RELATED POSTS

READ NOW
‘Oh! The wind is coming back with dark clouds.’
The neem tree looked up.
The dark clouds were moving one after the other.
They moved faster towards the neem tree.
‘Will the clouds stop the fire?
Will they save the little birds?’
The neem tree looked hopefully at the clouds.
NEW WORDS
# Dark clouds = കാർമേഘങ്ങൾ
# Faster = വേഗത്തിൽ
MALAYALAM MEANING
‘Oh! The wind is coming back with dark clouds.’
'ഓ! കാറ്റ് കാർമേഘങ്ങളുമായി തിരിച്ചെത്തി.'
The neem tree looked up.
വേപ്പുമരം മുകളിലേയ്ക്ക് നോക്കി.
The dark clouds were moving one after the other.
കാർമേഘങ്ങൾ ഒന്നിന് പുറകെ മറ്റൊന്നായി നീങ്ങി.
They moved faster towards the neem tree.
അവ വളരെ വേഗത്തിൽ വേപ്പുമരത്തിന് നേരെ നീങ്ങി.
‘Will the clouds stop the fire?
"മേഘങ്ങൾ തീ കെടുത്തുമോ?
Will they save the little birds?’
അവ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമോ?
The neem tree looked hopefully at the clouds.
വേപ്പുമരം പ്രതീക്ഷയോടെ മേഘങ്ങളെ നോക്കി.
SIMPLE QUESTIONS
01. Why did the neem tree look hopefully at the clouds?
The tree wanted to save the little ones.
02. How will the clouds help the neem tree?
Clouds became rain. The rain can stop fire.
03. What will happen to the fire?
The fire will put out soon.

THE MOTHER TREE - UNIT CONTENT PAGE
Share it:

Eng2 U3Post A Comment:

0 comments: