അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Mother Tree Page 56

Mashhari
0
READ NOW
‘Oh! The wind is coming back with dark clouds.’
The neem tree looked up.
The dark clouds were moving one after the other.
They moved faster towards the neem tree.
‘Will the clouds stop the fire?
Will they save the little birds?’
The neem tree looked hopefully at the clouds.
NEW WORDS
# Dark clouds = കാർമേഘങ്ങൾ
# Faster = വേഗത്തിൽ
MALAYALAM MEANING
‘Oh! The wind is coming back with dark clouds.’
'ഓ! കാറ്റ് കാർമേഘങ്ങളുമായി തിരിച്ചെത്തി.'
The neem tree looked up.
വേപ്പുമരം മുകളിലേയ്ക്ക് നോക്കി.
The dark clouds were moving one after the other.
കാർമേഘങ്ങൾ ഒന്നിന് പുറകെ മറ്റൊന്നായി നീങ്ങി.
They moved faster towards the neem tree.
അവ വളരെ വേഗത്തിൽ വേപ്പുമരത്തിന് നേരെ നീങ്ങി.
‘Will the clouds stop the fire?
"മേഘങ്ങൾ തീ കെടുത്തുമോ?
Will they save the little birds?’
അവ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമോ?
The neem tree looked hopefully at the clouds.
വേപ്പുമരം പ്രതീക്ഷയോടെ മേഘങ്ങളെ നോക്കി.
SIMPLE QUESTIONS
01. Why did the neem tree look hopefully at the clouds?
The tree wanted to save the little ones.
02. How will the clouds help the neem tree?
Clouds became rain. The rain can stop fire.
03. What will happen to the fire?
The fire will put out soon.

THE MOTHER TREE - UNIT CONTENT PAGE
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !