ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

The Mother Tree Page 53

Mashhari
0
What is the Mother sparrow doing?
Is she crying? Is she thinking about her children?
What is she thinking? What will she do then?
READ NOW
‘Fire...! Fire...! Everywhere.
It will swallow everything. Oh, my little children!
They can’t fly.... How can I save my children?’
Mother sparrow cried aloud. She rushed towards the neem tree.
NEW WORDS
# Everywhere = എല്ലായിടത്തും
# Swallow = വിഴുങ്ങുക
# Everything = മുഴുവൻ
# Save = രക്ഷപ്പെടുത്തുക
# Rushed = പാഞ്ഞു
MALAYALAM MEANING
‘Fire...! Fire...! Everywhere.
'തീ....! തീ.....! എല്ലായിടത്തും.
It will swallow everything. Oh, my little children!
അത് എല്ലാത്തിനെയും വിഴുങ്ങും. ഓ, എന്റെ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ!
They can’t fly.... How can I save my children?’
അവർക്ക് പറക്കുവാൻ കഴിയില്ല....എങ്ങനെ ഞാൻ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തും?
Mother sparrow cried aloud. She rushed towards the neem tree.
അമ്മക്കിളി ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു. അവൾ വേപ്പുമരത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞു.
SIMPLE QUESTIONS
01. Will Mother sparrow fly above the fire?
Yes
02. Is there anyone to save the little sparrows?
Yes

THE MOTHER TREE - UNIT CONTENT PAGE
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !