അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Mother Tree Page 57

Mashhari
0
What do you see in the picture?
How will the neem tree feel when the rain touches it with its cool fingers?
What do the rain drops look like?
Do you think it is a heavy rain? Why?
Have you ever walked in the rain?
How did you feel? Were you happy?
READ NOW
A cool breeze touched the neem tree.
Rain started pouring down from the dark clouds.
Raindrops fell on the leaves of the neem tree.
Water was flowing down the branches.
The flames became shorter and shorter.
The rain put out the fire.
‘My dear rain, you healed my burns.’
The tree swayed its branches.
’Ah! The dark clouds saved us.’
NEW WORDS
# Breeze - ഇളം കാറ്റ്
# Pouring down - താഴേക്ക് കോരി ഒഴിക്കുന്നു
# Fell on - മുകളിൽ വീണു
# Flowing down - താഴേക്ക് ഒഴുകുന്നു
# Put out - അണച്ചു
# Healed - ഭേദമാക്കി
# Burns - പൊള്ളലുകൾ
# Swayed - വീശി
MALAYALAM MEANING
A cool breeze touched the neem tree.
ഒരു തണുത്ത ഇളംകാറ്റ് വേപ്പുമരത്തെ സ്പർശിച്ചു.
Rain started pouring down from the dark clouds.
കരിമേഘങ്ങളിൽ നിന്ന് മഴ പെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി.
Raindrops fell on the leaves of the neem tree.
വേപ്പുമരത്തിന്റെ ഇലകളിൽ മഴത്തുള്ളികൾ വീണു.
Water was flowing down the branches.
ശിഖിരങ്ങളിൽ കൂടി വെള്ളം താഴേക്ക് ഒഴുകി.
The flames became shorter and shorter.
തീജ്വാലകൾ ചെറുതായി ചെറുതായി വന്നു.
The rain put out the fire.
മഴ തീയെ അണച്ചു.
‘My dear rain, you healed my burns.’
'പ്രിയപ്പെട്ട മഴയേ, എന്റെ പൊള്ളലുകൾ നീ സുഖപ്പെടുത്തി.'
The tree swayed its branches.
മരം അതിന്റെ ശിഖിരങ്ങൾ ഇളക്കി.
’Ah! The dark clouds saved us.’
'ഹാ! കരിമേഘങ്ങൾ നമ്മെ രക്ഷിച്ചു.'
SIMPLE QUESTIONS
01. What will the little birds do?
They will cry with happy.
02. Will they see their mother?
Surely
03. Where is the Mother sparrow now?
It is flying towards the neem tree.

THE MOTHER TREE - UNIT CONTENT PAGE
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !