അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Mother Tree (Page 48)

Mashhari
0
Look at the picture..What do you see in this picture?
What time of the day is it?
It's morning.
What kind of tree is it?
Yes it is a neem tree. It is a medicinal tree.
What you see in the branch?
Yes, it is a nest of a sparrow.
How many little birds are there in the nest?
Three
Where are the sparrows?
In a nest
What are they doing?
They are talking with the neem tree
Lets see what are they talking..
Read the following
Find and Underline these words in your text book
Little birds
Neem tree
Greeted
Sparrows
Wonderful
Shook
Branches
Peeped
Nest
Bright
Touched
Green leaves
Meaning of the words
Neem tree = വേപ്പ് മരം
Greeted = അഭിവാദ്യം ചെയ്തു
Sparrow = കുരുവി
Wonderful = വിസ്‌മയകരമായ
Shook = കുലുക്കി
Branches = ശിഖിരം
Peeped = എത്തിനോക്കി
Nest = കൂട്
Bright = തിളക്കമുള്ള
Touched = തൊട്ടു
MALAYALAM STORY
‘Good morning little birds!’
'സുപ്രഭാതം, പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളേ !'
The neem tree greeted the sparrows.
വേപ്പുമരം കുരുവികളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്‌തു.
‘What a wonderful morning! Look out.’
'എത്ര മനോഹരമായ പ്രഭാതം ! പുറത്തേയ്‌ക്ക്‌ നോക്കൂ.'
The neem tree shook its branches.
വേപ്പുമരം അതിന്റെ ശിഖിരങ്ങൾ ഇളക്കി.
‘Kee… kee… kee....’ The birds peeped out of their nest.
'കീ....കീ.....കീ....' പക്ഷികൾ അവരുടെ കൂടിന് വെളിയിലേക്ക് എത്തിനോക്കി.
The sun’s bright rays touched the green leaves.
സൂര്യന്റെ ശോഭയാർന്ന രശ്‌മികൾ പച്ചിലകളിൽ പതിച്ചു.
FILL IN THE BLANKS
1. 'Good morning __ birds.'
2. The __ tree ___ the sparrows.
3. 'What a ___ morning! Look out.'
4. The __ tree ___ its branches.
5. 'Kee.. kee.. kee..' The birds __ out of their nest.
6. The sun's __ rays ___ the green leaves.
SIMPLE QUESTIONS
Where is the Mother sparrow?

THE MOTHER TREE - UNIT CONTENT PAGE
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !