അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Magic Ring [English 3 Unit 4]

Mashhari
0
Theme: Kindness
Sub Theme: Helping others
Learning outcomes:
• Identifies the words such as dig, gasp, sweep, sight, regular, disappear etc.
• Understands simple questions starting with ‘where’, ‘why’, ‘how’ etc.
• Matches pictures with appropriate lines of a poem
• Develops a word web based on places visited
• Describes actions shown in a picture
• Describe a place
• Arranges words in alphabetical order
• Undertakes simple project work
Language Elements:
• Use of ‘if clause’, use of simple present tense
Introduction
‘The Magic Ring’ is an interesting story which takes the readers to a world of fantasy where many impossible things are made possible. It also focuses on the need of showing kindness to our fellow creatures. The learners are expected to develop kindness, willingness to help love and affection for all creatures. The Unit also provide the learners ample opportunity for using simple present tence and the verb ‘have’ to express possession. They’re also expected to construct meaningful sentences using ‘if’ in appropriate contexts. The discourses the learners are supposed to construct here are conversation and description.
 1. # In The Picture [Page 70]
 2. # At The Seashore [Page 71]
 3. # A Beautiful Fish [Page 72]
 4. # A Relief [Page 73]
 5. # The Furious Father [Page 74]
 6. # Gratitude [ Page 75]
 7. # Into the Forest [Page 76]
 8. # The Magic Ring [Page 77]
 9. # The Magic Work Again [Page 78]
 10. # Into The Valley of Fruits [Page 79]
 11. # The Fight [Page 80]
 12. # Reunion [Page 81]
 13. # A Magic Wand - Poem [Page 83]
 14. # Activity - 01
 15. # Activity - 02
 16. # Activity - 03
 17. # Activity - 04
 18. # Activity - 05
 19. # Activity - 06
 20. # Project Work
 21. # My Words
 22. # I can
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !