അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

A Magic Wand - Song

Mashhari
0

I have a magic wand
The nicest one
It beats the band
And makes things done
It brings me cookies
And cakes to eat
It gets me ice-creams
And gives me a treat

I have a magic flute
The prettiest one
It blows so sweet
And makes the world stun
It loves me deep
And takes me high
It sings me lullabies
And makes me sleep.
SIMPLE QUESTIONS
01. What does the magic wand bring?
It brings cookies, cakes and ice-creams.
02. Who sings lullabies to the child?
The magic flute sings lullabies to the child.
03. Does your mother sing lullabies to you?
Yes
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !