എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

The Lost Child - Activity 04

Share it:

RELATED POSTS

Scrolling News The father and the mother searched for the child everywhere. They decided to seek help from the police. They told everything to the police. The police demanded a written complaint. They prepared a letter as follows.
On receiving this letter, the police prepared a scrolling news for TV channels. Prepare the scrolling news for TV channels about the missing child.
ANSWER KEY
Rio, a nine year old boy is missing from Devanand fair ground. He is 140 cm tall. He has a scar on his right side of the forehead. He had a blue shirt, yellow shorts and a white cap at the time of missing. If found please call us in 0484221122
THE LOST CHILD - FULL CONTENT LISTS

Share it:

Eng4 U4Post A Comment:

0 comments: