എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

The Lost Child - Activity 05

Share it:

RELATED POSTS

Scrolling News The father and the mother searched for the child everywhere. They decided to seek help from the police. They told everything to the police. The police demanded a written complaint. They prepared a letter as follows. An Announcement
The child’s father and mother went to the information centre of the summer festival. They told them about the missing child. They requested them to make an announcement to find their missing son.
Prepare the likely announcement.

ANSWER KEY
Your attention please! A boy named Rio is missing. He is nine years old and wears a blue shirt, yellow shorts and a white cap. There is a a scar on his right side of the forehead. His parents are waiting in front of the information center near the entrance.
Share it:

Eng4 U4Post A Comment:

0 comments: