അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Lost Child - Activity 05

Mashhari
0
Scrolling News The father and the mother searched for the child everywhere. They decided to seek help from the police. They told everything to the police. The police demanded a written complaint. They prepared a letter as follows. An Announcement
The child’s father and mother went to the information centre of the summer festival. They told them about the missing child. They requested them to make an announcement to find their missing son.
Prepare the likely announcement.

ANSWER KEY
Your attention please! A boy named Rio is missing. He is nine years old and wears a blue shirt, yellow shorts and a white cap. There is a a scar on his right side of the forehead. His parents are waiting in front of the information center near the entrance.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !