എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

The Lost Child - Activity 06

Share it:

RELATED POSTS

Here is the picture of a festival spot. Given below is a passage describing it. Some words in the passage are missing. Pick the suitable ones from the box given.
on, between, at, with, in, over, under, up
This is a festival spot. We can see a tea-shop………….the corner of the ground. There is a big mango tree on the left side of the ground. There is a well ……………….. the tea-shop and the mango tree. An old man is sitting…………….the tree. Some birds are………………..the nest, some are sitting …….the branches and some others are flying……………the tree. A man is standing……………balloons. There are many balloons in his hands. He is releasing a balloon. It’s flying high …………….in the sky.
ANSWER KEY
This is a festival spot. We can see a tea-shop at the corner of the ground. There is a big mango tree on the left side of the ground. There is a well between the tea-shop and the mango tree. An old man is sitting under the tree. Some birds are in the nest, some are sitting on the branches and some others are flying over the tree. A man is standing with balloons. There are many balloons in his hands. He is releasing a balloon. It’s flying high up in the sky.
Share it:

Eng4 U4Post A Comment:

0 comments: