എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

The Lost Child - Activity 07

Share it:

RELATED POSTS

Look at the following pictures and read the sentences.
1. A man is selling balloons.
2. Some men are having tea.
3. A woman is making garlands.
4. Some woman are dancing.
5. There is an apple on the table.
6. There are some apples in the basket.
7. A child is posing for a photograph.
A child is sitting on the ground.
8. Some children are posing for a photograph.
Some children are sitting on the ground.
Share it:

Eng4 U4Post A Comment:

0 comments: