ഓണക്കളികൾ

RELATED POSTS

ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും മറ്റും നടന്നിരുന്ന പലതരം നാടൻ കളികൾ അറിയാം.. അവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തയാറാക്കാം
 1. ഊഞ്ഞാലാട്ടം 
 2. തുമ്പിതുള്ളൽ 
 3. പുലികളി 
 4. കൈകൊട്ടിക്കളി 
 5. കസേരകളി 
 6. തലപ്പന്തുകളി 
 7. ആട്ടക്കളം കുത്തൽ 
 8. കുമ്മാട്ടിക്കളി 
 9. കിളിത്തട്ടുകളി 
 10. മാണിക്യച്ചെമ്പഴുക്ക കളി 
 11. റൊട്ടികടി 
 12. മിഠായിപെറുക്കൽ 
 13. സാറ്റുകളി 
 14. കണ്ണുപൊത്തിക്കളി 
 15. ഉറിയടി 
 16. ഓണത്തല്ല് 
 17. കാമ്പിത്തായം കളി 
 18. ഭാരക്കളി 
 19. നായയും പുലിയും വെയ്‌ക്കൽ 
 20. സുന്ദരിക്ക് പൊട്ടുകുത്തൽ 
 21. വടം വലി 

MAL1 U4

OnamPost A Comment:

0 comments: