അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Lost Child - Activity 02

Mashhari
0
Conversation A man in the crowd heard his cry. He lifted him up in his arms. ‘How did you get here, child? Whose child are you?’ the man asked. What would the child’s reply be?
Complete the possible conversation between the man and the child.
The man : Whose child are you?
The child :...................
The man : How did you get here?
The child : .................
The man : ...................
The child : .................
The man : ...................
The child : .................

ANSWER KEY
The man : Whose child are you?
The child :I want my Mother. I want my Father.
The man : How did you get here?
The child :I want my Mother. I want my Father.
The man : Would you like to go for a ride in the marry-go-round?
The child : I want my Mother. I want my Father.
The man : Would you like the rainbow-coloured balloon?
The child : I want my Mother. I want my Father.
The man : Would you like a jasmine garland?
The child : No, I want my Mother. I want my Father.
The man : What sweets would you like child?
The child : Nothing, I want my Mother. I want my Father.

THE LOST CHILD - FULL CONTENT LISTS

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !