എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

The Lost Child - Activity 01

Share it:

RELATED POSTS

My Favourites The child in this story likes ‘ladoo’. You will also have a list of your favourite items. Now, fill in the box with the details.
Name : ...........................
Age : ...........................
Class : ...........................
Father’s name : ...........................
Mother’s name : ...........................
Hobbies : ...........................
My favourites
Food : ...........................
Colour : ...........................
Dress : ...........................
Place : ...........................
Vehicle : ...........................
Fruits : ...........................
Vegetable : ...........................
Game : ...........................
Now, write a profile using the details from the box.
Name : Arun
Age : 10
Class : IV A
Father’s name : Antony
Mother’s name : Mary
Hobbies : Reading story books
My favourites
Food : Chappati and Chicken Curry
Colour : Orange
Dress : T-shirt
Place : Kovalam beach
Vehicle : Car
Fruits : Orange and Grapes
Vegetable : Drumstick
Game : Football
I am Arun. I am ten years old. I am studying in IV A. My father is Mr.Antony and my mother is Mary. My hobby is reading story books. My favourite food is Chappati and Chicken curry. I like orange colour. I like to wear T-shirt. Kovalam beach is my favourite place. I want to own a car. I like Orange and Grape fruits. Drumstick is my favourite vegetable. My favourite game is football.
The Lost Child - FULL CONTENT LISTS

Share it:

Eng4 U4Post A Comment:

0 comments: