അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

THE SEED OF TRUTH - LSS Special Question

Mashhari
0
1
1. Solve the riddle
I am a big house
I have so many trees in my family
Wild animals live here
Who am I?
ANS:- Forest
2
The King was fond of gardening. He spent a lot of time tending his garden.
Read the following phrase. The name of a flower is hidden in it.
“A touch of the sun”
ANS:- Sunflower
3
Add more lines to the poem using the hints given in the box
Sun flower, Sun flower
dance with me.
Jasmine flower, Jasmine Flower
climb with me.
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
[flowers, sing, swim, play]
ANS:- Rose flower Rose Flower
play with me
Lotus flower, Lotus flower
Swim with me.
Marigold, marigold
sing with me.
4
Make matching pairs
Seed - reap
Plant - sprout
Tree - watering
Crop - shade
ANS:- Seed - sprout
Plant - Watering
Tree - Shade
Crop - reap
5
Re-arrange the letters given to get a meaningful word and complete the sentence given below.
[R ,A, E, F, M, R]
He sowed and reap. He is a ......................
ANS:- Farmer
6
Write a notice with the given hints. ‘To find a successor, the king thought of an idea. He decided to distribute some seeds to all the children.
The king ordered his minister to give a notice.
Hints
“To find the successor”
Venue : Palace auditorium, palace of Gandhara
Date : 14.09.2019
Time : 10.00 am
ANS:- CLICK HERE FOR ANSWER

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !