എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

THE SEED OF TRUTH - LSS Special Question

Share it:

RELATED POSTS

1
1. Solve the riddle
I am a big house
I have so many trees in my family
Wild animals live here
Who am I?
ANS:- Forest
2
The King was fond of gardening. He spent a lot of time tending his garden.
Read the following phrase. The name of a flower is hidden in it.
“A touch of the sun”
ANS:- Sunflower
3
Add more lines to the poem using the hints given in the box
Sun flower, Sun flower
dance with me.
Jasmine flower, Jasmine Flower
climb with me.
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
[flowers, sing, swim, play]
ANS:- Rose flower Rose Flower
play with me
Lotus flower, Lotus flower
Swim with me.
Marigold, marigold
sing with me.
4
Make matching pairs
Seed - reap
Plant - sprout
Tree - watering
Crop - shade
ANS:- Seed - sprout
Plant - Watering
Tree - Shade
Crop - reap
5
Re-arrange the letters given to get a meaningful word and complete the sentence given below.
[R ,A, E, F, M, R]
He sowed and reap. He is a ......................
ANS:- Farmer
6
Write a notice with the given hints. ‘To find a successor, the king thought of an idea. He decided to distribute some seeds to all the children.
The king ordered his minister to give a notice.
Hints
“To find the successor”
Venue : Palace auditorium, palace of Gandhara
Date : 14.09.2019
Time : 10.00 am
ANS:- CLICK HERE FOR ANSWER
Share it:

Eng4 U1

LSS EnglishPost A Comment:

0 comments: