അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Activity 1 (Notice)

Mashhari
0
Have you read the passage?
The king wished to inform his people about seed distribution. For that what did he do? He orderd his minister to give a proclamation....
Listen...listen....
His highness king Vidyadhara has decided to find his successor. He will distribute some seeds to all the children in the country. The child who grows the biggest, healthiest plant will become the prince or princess. Each and every child in the country has to be reported in the palace at 10 am on coming Sunday.
Notice making is also a good method to inform people. The king orderd his men (Minister) to prepare a notice for this announcement. Help them to prepare a notice. Have you seen any notice? Look at this Notice.
NOTICE
READING DAY
MANNARAKKAL
18/07/2020
Dear students,  
A reading competition has to be held for fourth standard kids in this school
VENUE : SCHOOL HALL
DATE : 19 JULY 2020
TIME :10.00 AM
 (Signature)
Headmaster

Observe the above notice. What are the main details including in a notice?
This notice is prepared by minister of king Vidyadhara to inform the  people about water distribution during last hot days. Can you complete it?
.............................
Gandhara
29/6/2020
.............................,
We have decided to distribute drinking water to the people of our country on 30/6/2020 from 10 am to 1 pm.Those who need water , please come to palace on time.
......... : ..........
......... : ..........
......... : .........
 ..................
 S/d

‘The child who grows the biggest, healthiest plant will become the prince or the princess.’ The king orderd his men (Minister) to prepare a notice for this announcement. Help them to prepare a notice. 
 .....SELECTION TEST......
Gandhara
29/6/2020
Dear people,
His Highness Kind Vidyadhara has decided to select his successor. He will conduct a selection test for this. Smart and Intelligent children aged between 8 and 14 can participate in this test. You will get a seed and you should grow it. The child who grows the seed into a biggest and healthiest plant will become the King's successor. Those who are interested must reach the palace at the prescribed time.
VENUE :- Palace Hall, Kingdom of Gandhara
DATE :- 01 July 2020
TIME :- 10:00 AM
 Chief Minister
S/d

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !