അമൃതം Unit Test (STD 4 Malayalam Unit 1)

RELATED POSTS

നാലാം ക്‌ളാസിലെ മലയാളം ഒന്നാം യൂണിറ്റ് അമൃതം എന്നതിനെ ആസ്‌പദമാക്കി ചെറിയൊരു സ്വയം വിലയിരുത്തൽ രേഖ. കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം താങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താം..


തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണേ..

MAL4 U1

Unit TestPost A Comment:

0 comments: