നാലക്കസംഖ്യകൾക്കൊപ്പം (Class 4 Maths Unit 1)

Share it:

RELATED POSTS

നാലാം ക്‌ളാസിലെ ഗണിതം ഒന്നാം യൂണിറ്റായ നാലക്കസംഖ്യകൾക്കൊപ്പം എന്നതിന്റെ ചെറിയൊരു സ്വയം വിലയിരുത്തൽ രേഖ. കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം താങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താം.. പരീക്ഷയ്‌ക്ക് ശേഷം കുട്ടികളോട് ലഭിച്ച മാർക്കിന്റെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് അയച്ചുതരാൻ ആവശ്യപ്പെടാം.

Share it:

Math4 U1

Unit TestPost A Comment:

0 comments: