ആരാണ്? - ഞാനാണ് താരം

RELATED POSTS

അപ്പം പോലെ തടിയുണ്ട്,
അൽപ്പം മാത്രം തലയുണ്ട്.
ഉത്തരം :- ആമ
ഉറങ്ങും പക്ഷേ കണ്ണടയ്‌ക്കില്ല
ഉത്തരം :- മത്സ്യം / മീൻ
ജലജീവികൾ ഉത്തരമായി വരുന്ന കൂടുതൽ കടങ്കഥകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതണേ.

MAL2 U6Post A Comment:

0 comments: