അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

എന്റെ തോട്ടം - വിവരണം തയ്യാറാക്കാം

Mashhari
0
നിങ്ങള‍ുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ ഒര‍ു പച്ചക്കറിത്തോട്ടം നിർമിക്ക‍ുന്ന‍ുവെന്നിരിക്കട്ടെ. എന്തൊക്കെ മ‍ുന്നൊര‍ുക്കങ്ങൾ നടത്തണം?
ചെറ‍ു വാക്യങ്ങളിൽ എഴ‍ുത‍ുക.
- നേത‍ൃത്വം നൽകുക.
- കൃഷിസ്ഥലം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക.
- വിളകൾ തീരുമാനിക്കുക.
- ആവശ്യമായ വിത്തിനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക.
- പണിയായ‍ുധങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക.
- കൃഷിസ്ഥലത്തെ മണ്ണൊരുക്കുക.
- വിത്തുകൾ നടുക.
- കുട്ടികൾ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിക്കുക. വിളകളുടെ പരിചരണം ഏൽപ്പിക്കുന്നു.
- അടിവളം ചേർക്കുകയും ആവശ്യമായ ജലവും നൽകുക.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !