എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Paper Boat Activity - 6

Share it:

RELATED POSTS


Read the following dialogues and write suitable exchanges using ‘Why should’ in the given spaces.
Anna :- I’ll scold the boy.
Arundhati :- Why should you scold the boy?
Arundhati :- I’ll make two boats for him.
Anna :-...............................
Boy :- I’ll grab the boat.
Anna :-...............................
Boy :- I’ll take the boat from the stream. Anna :-...............................
ANSWER KEY
Anna :- I’ll scold the boy.
Arundhati :- Why should you scold the boy?
Arundhati :- I’ll make two boats for him.
Anna :- Why shoul you make boats for him?
Boy :- I’ll grab the boat.
Anna :- Why should you grab the boat?
Boy :- I’ll take the boat from the stream. Anna :- Why should you take the boat from the stream?
Share it:

Eng4 U2Post A Comment:

0 comments: