അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Paper Boat Activity - 7

Mashhari
0
My Family
Arundhati is Anna’s aunt. Do you have an aunt? Who else are there in your family? Complete the family tree. I am Amal. I am ten years old boy. I belong to a big family. I lived with my parents and grandparents. My elder brother Arjun is sixteen years old. I have a little sister her name is Ammu. My father Mr.Murali is a clerk and my mother Mrs Sudha is a teacher. My grandfather Raman is 80 years old. He is a retired military officer. My grandmother Ammalu is 75 years old, he is a housewife. My mothers parents lived with my Uncle. Ours Family is a happy family. I love my family very much.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !