എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Paper Boat Activity - 3

Share it:

RELATED POSTS

‘Anna's paper boat sailed through several places and saw many things.’ Read how Anna’s paper boat describes its experiences.
Have you had any such experiences while travelling? Write about it.
Keep in mind the following questions when you write.
Where did you go?
When did you go?
Who were with you?
What did you see on the way?
What food did you have?
Which sight did you like the most?
How did you go - by bus or by train?
How was the trip?
Share it:

Eng4 U2Post A Comment:

0 comments: