അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

I can - Billu the Dog

Mashhari
0
1. I know that Billu saved the _________.
2. I know where the farmer worked.__________.
3. I know that Billu guarded the little child when it was __________.
4. I know where Billu lives.__________.
5. I know that finally the farmer understood his decision to throw Billu out was __________.
Now, write the letters found in the circles together. You will get the name of the farmer's pet. Write it down here.__________.
ANSWER KEY
1. BABY
2. FIELD
3. SLEEPING
4. KENNEL
5. STUPID
BILLU
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !