എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

Billu the Dog - Page 14 - 16

Share it:

RELATED POSTS

READ NOW
Farmer :- Billu is our dear dog! I was stupid to think of throwing him out.
Farmer's Wife :- Thank God! Billu saved our child.
NEW WORDS
# Stupid = മണ്ടൻ, വിഡ്ഢി
MALAYALAM MEANING
Farmer :- Billu is our dear dog! I was stupid to think of throwing him out.
"ബില്ലു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നായയാണ്. ഇവനെ പുറത്താക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച ഞാനെത്ര മണ്ടനാണ്" കൃഷിക്കാരൻ പറഞ്ഞൂ.
Farmer's Wife :- Thank God! Billu saved our child.
ദൈവമേ നന്ദി! ബില്ലു നമ്മുടെ കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചു.
READ NOW
Farmer :- Dear, let’s go home and give our Billu a good dinner.
The farmer patted Billu affectionately.
The mother was very happy to get her baby back.
NEW WORDS
# Dinner = സദ്യ
# Patted = തലോടുക
# Affectionately = വാത്സല്യപൂർവ്വം
MALAYALAM MEANING
Farmer :- Dear, let’s go home and give our Billu a good dinner.
പ്രിയപ്പെട്ടവളേ, നമ്മുക്ക് വീട്ടിൽ പോയി നമ്മുടെ ബില്ലുവിന് ഒരു നല്ല സദ്യ കൊടുക്കണം. കൃഷിക്കാരൻ പറഞ്ഞു.
The farmer patted Billu affectionately.
കർഷകൻ വാത്സല്യത്തോടെ ബില്ലുവിനെ തലോടി.
The mother was very happy to get her baby back.
കുഞ്ഞിനെ തിരികെ കിട്ടിയതിൽ അമ്മയ്ക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി.
READ NOW
The whole family lived together happily.
NEW WORDS
# Whole = ഒന്നടങ്കം , മൊത്തം
# Together = ഒരുമിച്ച്
MALAYALAM MEANING
The whole family lived together happily.
ആ കുടുംബം ഒന്നടങ്കം സന്തോഷത്തോടെ ഒരുമിച്ചു താമസിച്ചു.
Share it:

Eng3 U1Post A Comment:

0 comments: